logo
Home | Family TreePictures  |  History | Links

Ki Moun ki Parenn Nan?  pa Anne Dieudonne Pierre-Louis

 Klike la pou vesyon angle-a

Se avek plezi map pale de Parenn aswe-a

Se pa tout moun ki kon’n parenn. Se moun ki nan menn generasyon n avem’m yo ki konnin ki mounn ki parenn nan.
Lem leve mwen jwenn yon mounn tout mounn ap rele parenn, ni gran mounn ni ti mounn. Se lem vinn pi gran mwen vinn konnin parenn se te gran papam.
 
Vre non parenn
 
          Vre non parenn se Baltazar Duverne Pierre. Men yo te relel lot non tou. Gen moun ki relel ton ti nonm, Kretyen nan legliz yo te relel fre ti nonm oubyen pa tinonmm, Paste nan zon yo te rele’l fre Duverne.
Role Parenn nan Fanmi yan
          Parenn se te leader fanmi yan. Li te yonn nan rare moun nan zon ki te konn li.  Parenn te rete nan yon gran habitasyon ki te gen you paket kay sou li. Habitasyon sa-a te preske tankou youn vilaj.  Tout kay yo se te pou pitit parenn yo. Li te gen 7 gason ak 7 fi.  Byen ke parenn te fe ti moun yo ak plizie manman, mwen te konin selemen yon madam, tout moun te relel tant.
Tou pre a, nan yon lot habitasyon parenn te gen yon frel yo te rele defense.
Parenn Konveti
          Pandan la guerre des kako, Parenn se te yon nan solda yo. Li tap batay nan grand riviere du Nord le li te pran yon bal nan pye. Pandan parenn te lopital la, yon group europeyen ki tap evanjelize distribue yon brochure bay tout solda yo.  Parenn te li brochure ya.  Le parenn refe yo voyel lakay li.
          Le parenn rive lakay li, li rasanble tout pitit li yo. Li di yo apartir dojourdhui, nou tout nap sevi Jesus sa-a yo pale de li nan brochure.  Nou pap sevi satan  anko. Gen nan pitit yo ki dako avel, gen lot tou ki pa aksepte sal te di ya.
          Tout sa parenn te konn fe pou satan, konn Nye-a li fel pou Bondye.  Li bati you tamp sou habitasyon an pou tout moun vinn sevi Jesus.  Li di pitit li yo, Jesus gen poul retounin, se pou tout moun pare pou resewal.  Si ou kwe nan li, le li retounen lap ale avek ou, si ou pa kwe tou, wap rete e li pap bon pou ou.
          Nan menm epoq la, pou la premiere fois avyon vinn ap pase nan zonn nan.  Pitit parenn yo ki tande avyon an le a, yo panse se Jezu kap retounen.  Tout sa ki pat aksepte sa parenn ti di yo de Jesus a, yo kouri al jwenn parenn pou yo konveti paske yo te pe sa yo te we anle-a. Se konsa tout res pitit parenn yo te vinn konveti.
Evanjelizasyon ak edukasyon
          Parenn dekrete fo tout mounn gen respe pou Bondye, e fo tout mounn aprann li.  Li voye de twa nan pitit li yo o kap pou yo apwann preche, apwann enseigne.  Konsa tout moun ka aprann  li pou yo li la Bible.
Parenn aprann Tout pitit li yo  ak pipit pitit li yo yon fraz pou yo repete matin le yo leve e aswe le yo pral domi :
 Matin yo di:  la crainte de l”Eternel est le commencement de la sagesse. bonjou manman, bonjou papa
Aswe menn yo di : la crainte de l”Eternel est le commencement de la sagesse. Bonswa manman, bonswa papa
Le yo fin manje yo di: mesi Bondye, mesi manman, mesi papa.
          Parenn te vle pou tout fanmi yan reuni chak ane.  Chak ane nan bay tout mounn soti tout kote pou reuni ansanm. Parenn te vle pou fanmi yan te toujou rete uni, pou Yonn toujou ak chache kote lot ye.
La mo Parenn
          Parenn te komanse rantre nan vieux jours li.  Yon matin, li di pitit li yo mwen pa kwe map pase jounen nan.  Li mande pitit li yo pou chante e priye pou li.  Pandan yap chante. Li di yo: kote gwo limye sa-a soti. Pitit li yo di nou pa we limye.  Et tout zanj sa yo nou pa we yo tou. Pitit li yo dil nou pa we zanj.  Pandan yap chante parenn mouri.
          Vision parenn pou tout pitit li yo te santre sou twa bagay:  la crainte de Dieu, education,  ak union nan fanmiy.